انبه منجمد در مشهد

March 10, 2019
mango

انبه و مزایا

گرفتن آب این میوه و مخلوط کردن آن با آب به خنک کردن بدن و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن کمک می‌کند